บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
2ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
3เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
4นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
5สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
6เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
7เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
8พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
9วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
10เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
11นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
12นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
13นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
14เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
15เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
16นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
17นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
18เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
19นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
20นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
21เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
22นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
23โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
24นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
25นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
26นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
27เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
28เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
29นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
30นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
31นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
32นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
33เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
34นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
35นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
36นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
37นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
38นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
39ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
40นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
41เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
42พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
43นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677

Filter Users