บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
2นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
3สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
4พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
5วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
6นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
7นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
8นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
9เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
10เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
11นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
12นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
13เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
14นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
15นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
16เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
17นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
18โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
19นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
20นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
21นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
22เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
23นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
24นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
25นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
26นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
27เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
28นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
29นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
30นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
31นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
32นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
33ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
34เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
35เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
36เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
37เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
38เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
39ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
40นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
41เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
42พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
43นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677

Filter Users