บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
2ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
3นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
4สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
5เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
6เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
7พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
8วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
9เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
10นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
11นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
12นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
13เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
14เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
15นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
16นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
17เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
18นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
19นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
20เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
21นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
22โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
23นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
24นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
25นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
26เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
27เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
28นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
29ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
30นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
31นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
32นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
33เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
34นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
35นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
36นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
37นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
38นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
39เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
40นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
41พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
42เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
43นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677

Filter Users