บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
2ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
3เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
4นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
5สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
6เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
7เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
8พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
9พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
10วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
11เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
12นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
13นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
15นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
16เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
17เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
18นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
19นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
20เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
21นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
22นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
23เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
24นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
25โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
26นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
27นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
28นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
29เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
30เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
31เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
32นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
33ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
34นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
35นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
36นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
37นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
38เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
39นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
40นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
41นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
42นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
43นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filter Users